product-image

SAYI: 12 / 2018 - GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ


Dergiyi Satın AlÜrün Resimleri

Ürün Açıklamaları


DERGİYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Makaleler


Makaleyi Satın Al

Gökhan AKTAŞ

Endüstri 4.0’in Gümrük Politikası ve Uygulamaları Üzerine Etkileri

Özet

Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin kullanılması, geleneksel üretim yöntemlerinde köklü değişimlere neden olmuştur. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu yeni üretim biçiminin öncüllerinden olan dijitalleşme, sadece sanayi sektörünü değil kamu hizmetlerinin yerine getirilme biçimini de etkilemektedir. Gümrük idarelerinin, bu dönüşüm trendine uyum sağlamak ve dijitalleşen yeni iş modeli ağlarına eklemlenmek için gümrük politikası ve uygulamalarını güncellemesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 bileşenlerinden Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Arttırılmış Gerçeklik, Siber Güvenlik ve Blockchain Teknolojisi gibi kavramların gümrük politika ve uygulamaları üzerine etkisi incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Blockchain Teknolojisi, Büyük Veri, Dijital Gümrük Konsepti, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti. JEL Sınıflandırma Kodu: F13, F19, O24

Affects of Industry 4.0 on Customs Policy and Applications

Abstract

Rapidly developing information technologies have caused radical changes in traditional production methods. The phenomenon of digitisation, which is called Industry 4.0, affects not only the industrial sector but also the way how public service is provided. It is inevitable that Customs Administration will update its customs policies and practices in order to adapt to changes and be incorporated into new network-based business models which are digitised. In this study, the effects of concepts such as Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, Augmented Reality, Cyber Security, and Blockchain Technology, which are components of Industry 4.0, on customs policies and practices are examined. Keywords: Blockchain Technology, Big Data, Concept of Digital Customs, Industry 4.0, Internet of Things. JEL Classification Codes: F13, F19, O24

Makaleyi Satın Al
Makaleyi Satın Al

Nadir ELİBOL

Endüstri 4.0 İle ÇHC’nin Büyümesinin Ödeme Şekilleri ve Dijital Para Üzerine Etkisi

Özet

Endüstri 4.0, endüstriyel üretimde hızlılık, verimlilik ve yüksek düzeyde kalite elde edilmesini sağlamış; bu durum üretimin daha da artmasına neden olmuştur. Bağlantılı olarak, maliyetler düşmüş, kazanç artmıştır. Üretimdeki bu arz artışından dolayı, mal satışları güçleşmiş, bu sebeple ödemeler kredilendirilmiş; dolayısıyla ticaretin kolaylaştırılması söz konusu olmuştur. Ödeme şeklinin peşin ödeme yerine mal mukabiline dönüşmesiyle, dış ticarette genişlemeler oluşmuştur. Endüstri 4.0 öncesinde, arz yetersizliği büyüyen küresel ticaretin önünde engel teşkil ederken; bu süreçle birlikte Dolar/Euro ile ödeme zorunluluğu yeni bir handikap olarak ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ve gelişen ülkeler yeni, farklı ve kolay çıkış yolları aramaya başlayıp ulusal paralarıyla ticaretlerini geliştirirken; ÇHC “ortak yatırımcı”, “yapıcı ortak” ve “komple gelişim ortağı” uygulamalarını hayata geçirerek gelişen bu küresel ticaret ortamında yeni bir önder vasfı kazanmıştır. ÇHC’nin bu sayede gelişen ve gelişmemiş ülkelerin alt yapı ve enerji kaynaklarına yönelik ticari ve finansal destek sağlaması; Dolar’ın küresel ticaretteki egemenliğinin kırılma noktasına gelmesine sebep olmuştur. Bu kapsamda, gelişen ülkelerin, finans dünyasında, ödeme şekli olarak mal mukabilinden takasa dönecekleri ve ardından kısa süre içinde dijital paraya yönelecekleri öngörüsü bu makalenin odağını oluşturmuştur. Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, ÇHC Büyümesi, Mal Mukabili Ödeme, Dijital Para. JEL Sınıflandırma Kodu: B27, E52, F45

The Influence of Industry 4.0 And China’s Development on Payment Rates and Cryptocurrency

Abstract

Industry 4.0 caused an increase in the speed of industrial production, productivity and high quality; and also an increase in production. Relatedly, costs decreased and gainings increased. As a result of this increase in supply, product sales grew difficult, and provide loan facilities came into question. Thus, trade facilitations arose. As the made of payment changes into cash against goods instead of cash payment, foreign trade expansions occured. Before Industry 4.0, insufficient supply has posed an obstacle over growing global trade; however, this time, payment obligations regarding Dollars/Euros came forth as a new handicap. While developed and developing countries try to enhance their tradership by searching new and easy way outs by using their national currencies; China has come forward as a pioneering model via putting the notions “co-investor”, “constructive partner” and “complete development partner” into practice. China’s subsidization concerning developing and less developed countries’ infrastructures and energy sources, by this means caused a damage in Dollar’s dominance in the global trade. Within this scope, the prediction of this study is that, the made of payment in developed countries shall change into cash against goods instead of barter, and subsequently into cryptocurrency in a short time. Keywords: Industry 4.0, China’s Development, Cash Against Goods, Cryptocurrency. JEL Classification Codes: B27, E52, F45

Makaleyi Satın Al
Makaleyi Satın Al

Gökhan TERZİ

Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önlemeye Yönelik Model Vergi Anlaşmaları ve Anlaşmazlıkların Çözüm Yöntemleri

Özet

Uluslararası Çifte Vergilendirme (UÇV), dünya ticaretinin küreselleşmesiyle ortaya çıkan bir sorundur. Günümüzde, çokuluslu şirketler ürün maliyetini azaltıcı ve vergisel avantajlar nedeniyle en iyi imkânlar sunan ülkelere yönelmektedir. Bu durum, şirket gelirinin iki farklı ülke tarafından vergilendirilmesi ihtimalini doğurmaktadır. Bu nedenle, ülkeler UÇV’nin önlenmesi için anlaşmalar yaparlar. Bu yönüyle, model vergi anlaşmaları ülkeler için hazır bir metin sağlamaktadır. Çalışmada öncelikle UÇV açısından model vergi anlaşmaları açıklanmıştır. Daha sonra, anlaşmalardan doğan sorunların çözüm yöntemleri belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Vergi, Uluslararası Çifte Vergilendirme, Model Vergi Anlaşması. JEL Sınıflandırma Kodu: F53, H25, H26, K34

Model Tax Conventions for Preventing International Double Taxation and Solution Methods of Disputes

Abstract

International Double Taxation (IDT) is a problem emerged with globalisation of the world trade. Nowadays, multinational companies go towards to countries that offer the best opportunities due to decreasing the cost of goods and tax advantages. This situation results in the possibility of taxation of company’s income by two different countries. Therefore, countries make agreements for preventing IDT. From this aspect, model tax conventions provide a prepared text for countries. First, the model tax conventions in terms of IDT are explained in the study. Then, the solution methods of problems arising from conventions are expressed. Keywords: Tax, International Double Taxation, Model Tax Convention. JEL Classification Codes: F53, H25, H26, K34

Makaleyi Satın Al
Makaleyi Satın Al

Faruk ŞEN

Kamu Sektöründe İnovasyon Açmazı ve Çıkış Stratejisi

Özet

Genel olarak ekonominin üçte birinden fazlasını kamu sektörü oluşturmaktadır. Bu oran sadece kullanılan kaynakların büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda kamu sektörünün etkinliğinin ve verimliliğinin ne derece önemli olduğunu göstermesi açısından da çok önemlidir. Bu etkinliği ve verimliliği sağlayabilecek en önemli unsurlardan birisi hiç şüphesiz sunulan hizmetlerin ve bunların sunum biçimlerinin inovasyon ile olan ilişkisidir. Bu ilişkinin özel sektörde olduğu gibi etkin bir şekilde kurulamamasının kamuya özgü bir takım yapısal sebeplerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu makalede kamu sektöründe inovasyon kültürünün oluşmasını ve yaygınlaşmasını engelleyen temel faktörler ele alınarak irdelenmiş ve bir takım çözüm önerileri geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kamu Sektöründe İnovasyon, İnovasyon Matrisi, Kamusal İnovasyon Kısıtları, Kamuda Yenilikçilik, Kamuda Yenileşim, Kamusal İnovasyon, Kamu Kurum Kültürü, Kamu Yönetici Profili. JEL Sınıflandırma Kodu: O3, H1

Public Sector Innovation Matrix and Solution Strategies

Abstract

The size of the public sector in an economy is usually more than one third which is a substantial ratio to understand the amount of the sources used by governments. It is also a significant indicator that points out how important is the effectiveness and efficiency of public sector. One of the elements that would assures this effectiveness and efficiency beyond doubt is the link between the provided services/ service delivery modes and the innovation. Structural problems of public sector are the main argument of being unable to set up this relation as it is in private sector. In this article the main factors that prevent the development and spread of innovation culture in public sector are analyzed and a number of proposals have been developed. Keywords: Public Sector Innovation, Innovation Matrix, Innovatıon in Government, Public Sector Organizational Culture, Public Sector Managers Profile. JEL Classification Codes: O3, H1

Makaleyi Satın Al
Makaleyi Satın Al

İbrahim Murat BİCİL Sefer UÇAK

Toplam İhracat-Serbest Bölgeler İhracatı İlişkisi: Türkiye Örneği

Özet

Serbest bölgeler, ihracatı teşvik etmek ve ülkenin büyümesine katkı sağlamak için kurulmuş özel istisnaların olduğu alanlardır. Serbest bölgelerdeki üretici ihracatçı firmaların yapacakları ihracat, ülke ihracatına da olumlu katkı yapacaktır. Çalışmada, Türkiye için 1988-2017 döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracat ile toplam ihracat ilişkisi araştırılmıştır. Serilerin I(1) ve I(0) olmasından dolayı ARDL sınır testi analizi yapılmıştır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Uzun dönemde, serbest bölgeler ihracatında %1’lik bir artışın toplam ihracatı %0,86 arttıracağı, kısa dönemde serbest bölgeler ihracatında %1’lik bir artışın toplam ihracatı %0,22 arttıracağı hesaplanmıştır. Serbest bölgelerden yapılan ihracatın Türkiye’nin toplam ihracatına özellikle uzun dönemde olumlu katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Serbest Bölgeler, İhracat, Eş Bütünleşme, ARDL Sınır Testi. JEL Sınıflandırma Kodu: F10, F14, C12

Relationship Between Total Exports and Free Zones Exports: The Case of Turkey

Abstract

Free zones are areas where special exemptions are established to promote exports and contribute to the growth of the country. Exports by producers in free zones will make a positive contribution to the exports of the country. In this study, total exports from free zones exports to relations with Turkey for the period 1988-2017 were investigated. Because of the series I (1) and I (0), ARDL boundary test analysis was performed. A cointegration relationship was found between the series. In the long term, a 1% increase in free zones exports would increase total exports by 0.86%, while a 1% increase in free zones exports in short terms would increase total exports by 0.22%. The exports from the free zones, especially in the long term has concluded that Turkey’s total exports made a positive contribution. Keywords: Free Zones, Export, Cointegration, ARDL Bounds Test. JEL Classification Codes: F10, F14, C12

Makaleyi Satın Al