Gümrük ve Ticaret Dergisi Makale Süreci

Dergimiz, akademik ve pratik makalelere yer veren 3 ayda bir yayınlanan periyodik süreli bir yayındır. Gümrük, iç ve dış ticaret, Türkiye ve Dünya ekonomisi, küreselleşme, yönetim, denetim, şirketler hukuku, gümrük-vergi-iç-dış ticaret hukuku, ödemeler dengesi vb alanlardan yazı kabulü yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek yazılar Türkçe ve ingilizce olabilir. Dergiye gönderilecek olan çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. (180 kelimelik özet metin olarak kongrelere gönderilen çalışmalar, dipnot açıklamasında sunulduğu yer belirtilmek suretiyle dergi yayım sürecine kabul edilir) 
Çalışmanın, etik kurul onay formu ve yayın hakkı devir formu yazının kabulü halinde imzalanarak  info@gumrukticaretdergisi.com  adresine gönderilmelidir. Derginin kurallarına göre yazıldığı belirlenen çalışmalar editör/editörler tarafından incelenir ve iki veya daha fazla hakeme gönderilir. Yazılar reddedilebilir veya yazarlardan düzenleme yapılması istenebilir. Hakemlerden 2 olumlu rapor alan makale yayıma kabul edilmiş demektir. 1 olumlu 1 olumsuz rapor alan makale 3. Hakeme sevk edilir. Düzeltme alan makalelerin düzeltmeleri 1 hafta içerisinde tamamlanmalıdır. Belirtilen süreler içerisinde tamamlandıktan sonra yazının kabulü halinde 3 hafta içerisinde yayımlanır. 


Yazım Kuralları

1. Hazırlanan çalışmaların İngilizce başlığı, en çok 100 kelime uzunluğunda İngilizce ve Türkçe özetleri (ÖZ) ile JEL Classification Code yer almalıdır. Makaleler Türkçe ve İngillizce “başlık”, “özet” ve “anahtar sözcükler” ve JEL sınıflandırması içermelidir.

Özet: 180 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Özet ve Giriş bölümleri birbirinin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Makalenin konu sınıflandırması yapılabilmesi için enaz 3, ençok 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar sözcüklerin belirlenmesinde JEL (Journal of Economic Literature) Sınıflandırması esas alınabilir. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel linkinden erişilebilir.

2. Yazılar A4 boyutunda bir yüzüne sağ ve sola dayalı (justify), Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile tek aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Giriş ve sonuç başlıkları hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümler 10 punto ile numaralandırılır, her numaradan sonra ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır.

4. Bölümler sırasıyla (1., 2., 3., …) şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların altındaki diğer alt bölümler; 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1., 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., gibi birden çok haneli olarak numaralandırılır.

5. Makalelerde makale başlığı dahil tüm başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılır.

6. Tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazı karakteriyle yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır, bunun dışında içerikte, kaynakçada yazılar 10 punto satır aralıkları "1" olmalıdır ve koyu yazı karakteri kullanılmamalıdır.

7. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalı, kaynaklar ise tablo ve şekillerin altına yazılmalı yazı rengi yanlızca siyah olmalıdır.
 
8. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın altına ve sayfa yönüne göre sağa/sola yaslı yazılır.

9. Tarihler; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır (Örn: 22/11/2013). Yüzdeli ifadelerde ise yüzde işareti (%) ile rakam arasında boşluk bırakılmaz (Örn: %45).

10. Rakamlarda ondalık kesirler virgülle, dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplar halinde noktayla ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, yazı danışma kurulu üyelerinin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.

 11. “Kaynakça” bölümü, APA (American Psychological Association, 2001: 5. baskı) kurallarına uygun olacak şekilde aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi ve alfabetik sırayla yapılmalıdır:

Kitaplar:
Ceyhan S. ve Atay H. (2008), Açıklamalı İçtihatlı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yolsuzlukla Mücadele Derneği Yayınları.


Dergiler:
Özsoy, H.H.M ve Gümüş, M. (2012), “Küreselleşmenin Ekonomi ve Hukuka Matematiksel Etkisi”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, 7(3), 29-40.

 

Derlemeler:
Krugman, P. (1995), “The Move Toward Free Trade Zones”, P. King (der.), International Economics and International Economic Policy: A Reader içinde, New York: McGraw-Hill Inc., 163-182.

 

Diğer Kaynaklar:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2001), 2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler, Basın Duyurusu, 2 Ocak, Ankara, www.tcmb.gov.tr.

Demircioğlu, E. (2005), "Çin’in Ekonomik Yükselişi", UEAP Discussion Paper, 1748, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Platformu, Adana.

12…. Dergisinde kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıda gösterildiği gibi yapılmalıdır:

……..belirtilmiştir (Göktaş, 1982:210-5). ..........Ceyhan (1970a:15-20) ileri sürmektedir. (Gupta vd., 1982:286-7). (Sarıyerlioğlu-Mahmut ve Tünay-Mehmet Ali, 2003:355-7; Demircioğlu, 1979:17-27).

13. Makaleler Orcid No ile gönderilmelidir.

NOT: Gümrük ve Ticaret Dergisinde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler yazarlarını bağlar. Dernek tüzel kişiliğinin sorumluluğunda değildir. Dergiye hakemli/hakemsiz makale gönderenler bu kuralı kabul etmiş sayılırlar.